Raspisan Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje zajedničkog pašnjaka Donja Jelenska

Grad Popovača raspisao je Jadni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje zajedničkog pašnjaka Donja Jelenska u vlasništvu Grada.

Ukupna površina je 55,9448 ha, a pašnjak se daju u zakup na rok od 10 godina.

Pravo podnošenja zahtjeva po ovom Javnom pozivu imaju fizičke i pravne osobe, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji su vlasnici stoke upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja ili registar konja kojeg vodi Središnji savez udruga uzgajivača Hrvatskog Hladnokrvnjaka i Hrvatskog Posavca te koji su za tu stoku provela sve propisane i naređene veterinarsko-sanitarne mjere.

Pravo podnošenja zahtjeva imaju samo stočari koji će stoku napasivati u zajedničkom pašnjaku.

Korisnik pašnjaka mora ispunjavati uvjete sukladno Pravilniku o registraciji goveda i propisa vezanih uz veterinarski pregled stoke.

Korisnik pašnjaka mora poštovati i provoditi sve radnje u skladu s Pravilnikom o korištenju pašnjaka.

Prednost u dodjeli pašnjačkih površina u zakup ima ponuditelj koji ima prebivalište odnosno sjedište na području Grada Popovače.

Svaki odabrani ponuditelj dobiva u zakup fizički neodređeni dio zajedničkog pašnjaka u površini proporcionalnoj broju uvjetnih grla stoke kojih je vlasnik.

Ako kapacitet pašnjaka dozvoljava Ugovor o korištenju može se sklopiti i s vlasnicima stoke s drugih područja.

Ponuda mora sadržavati :

1. ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude,

2. OIB za fizičke osobe, odnosno MB i OIB za pravne osobe (prilaže se preslika osobne

iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog registra za pravne osobe

3. preslika rješenja o upisu gospodarstva u Upisnik OPG-a

4. dokaz o stočnom fondu- izvod iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ), registra

SSUUHH i SSUUHP,

5. potvrda ovlaštene Veterinarske stanice o provedenim naređenim mjerama

6. potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od

dana početka postupka natječaja

7. dokaz o podmirenim obvezama prema proračunu Grada Popovače

Gradonačelnik bez obrazloženja zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu i bez obveze snošenja troškova ponuditeljima za dostavljene ponude.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave javnog poziva na Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Popovače (računajući od prvog sljedećeg radnog dana nakon objave).

Pismene ponude šalju se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom na adresu: GRAD POPOVAČA, Trg grofova Erdödy 5, 44317 Popovača, ili se predaju na urudžbeni zapisnik s naznakom “Ponuda za zakup zajedničkog pašnjaka – NE OTVARAJ“.

Gradonačelnik će s izabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu pašnjaka u roku od 15 dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Sve informacije zainteresirani mogu dobiti u UO za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače, Trg grofova Erdödy 5, tel. 044 679 750.

NAPOMENA: PONUDE SE ZAPRIMAJU DO ZAKLJUČNO ČETVRTKA 24. OŽUJKA 2021. GODINE.