Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina raspisao je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine.

U sklopu natječaja u Velikoj Ludini prodaje se stan na prvom katu koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, kupaonice, wc-a, smočnice, predsoblja i lođe ukupne površine 74,16m2, s pripadajućim spremištima u podrumu zgrade s jugozapadne strane ukupne površine 11,86 m2. Početna cijena iznosi 75 000 kuna, a jamčevina 7 500 kuna.

U Velikoj Ludini prodaje se i kuća, dvorište te oranica ukupne površine 2 576 m². Početna cijena iznosi 101.315,25 kn, a jamčevina je u visini od 10 131,52 kn.

Također, prodaje se i šuma u Ludinici površine 9601 m². Početna cijena iznosi 19.682,05 kn, a jamčevina 1.968,20 kn.

Za nekretnine na kojima postoji teret, brisanje tereta podmiriti će Općina Velika Ludina. Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

U slučaju da do raskida ugovora dođe zbog krivnje kupca ili ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom, istome ne pripada nikakva naknada niti pravo na povrat uloženih sredstava.

Jamčevina naznačena u točki I. uplaćuje se na račun Općine Velika Ludina – IBAN: HR4723400091847700003 s pozivom na broj 68 7706-OIB. Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u prodajnu cijenu.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama od 22. veljače 2021. do 01. ožujka 2021. godine.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se 08. ožujka 2021. godine u 09,00 sati u prostorijama Općine Velika Ludina.

Natjecatelji su dužni pisane ponude dostaviti putem pošte ili predajom u pisarnici u zatvorenoj omotnici uz naznaku “NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE“  na adresu Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina.

Pismena ponuda obavezno sadrži:

1. ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja (fizička osoba) ili naziv i sjedište te MBS i OIB ponuditelja (pravna osoba),

2. za fizičke osobe original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, a za pravne osobe original ili preslika rješenja o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje,

3. dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva za strane osobe,

4. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne prodajne cijene,

5. iznos ponuđene cijene,

6. broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata jamčevine.

Po isteku natječaja Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika Ludina otvara pristigle ponude i sastavlja zapisnik.

U zapisniku Povjerenstvo konstatira valjanost ponuda i predlaže najboljeg ponuditelja.

Ako su dva ili više ponuđača ponudila istu cijenu za nekretninu, najpovoljnijim ponuđačem smatra se onaj koji je prvi predao ponudu.

Najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Zakašnjele ponude se ne otvaraju.

Najpovoljniji prvi ponuditelj koji je odustao od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine.

Povjerenstvo će obavijestiti ponuđače o najpovoljnijoj ponudi u roku od 8 dana od otvaranja ponuda.

Ugovor s najpovoljnijim ponuđačem sklopit će se u roku od 30 dana od donošenja Odluke općinskog vijeća.

Općina Velika Ludina zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.

Sve obavijesti glede nekretnina izloženih na natječaju mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina.