Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima

Župan Sisačko-moslavačke županije objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po Projektu «Tradicijski i umjetnički obrti» za 2021. godinu.

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju obrtnici sa sjedištem i djelovanjem na području Sisačko-moslavačke županije koji obavljaju djelatnost u skladu s Projektom ovoga Javnog poziva. Projekt i Upute za prijavitelje na javni poziv dostupni su na web-stranici Sisačko- moslavačke županije (www.smz.hr), pod poveznicom „Natječaji“. U proračunu županije za ovogodišnje je subvencije planirano ukupno 350.000,00 kuna.Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 30%, a najviši iznos potpore može biti do 10.000,00 kuna.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv je zaključno sa 27. veljače 2021.godine.