Svjetski dan staništa

Svakoga prvoga ponedjeljka u listopadu obilježava se Svjetski dan staništa. Ove godine tema je vrlo specifična: stanovanje za sve – bolja urbana budućnost. Cilj je potaknuti ljude na razmišljanje o stanju gradova i osnovnom pravu svih na odgovarajuće uvjete života. Naime, pandemija koronavirusa pokazala je kako nemaju svi jednako sigurne uvjete za stanovanje koje je ljudsko pravo i katalizator svih ostalih temeljnih prava.

Lokalitet bogat staništima je Park prirode Lonjsko polje. Tamo nalazimo šest osnovnih tipova staništa: površinske kopnene vode i močvarna staništa, travnjake, šikare, šume, kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom te izgrađena i industrijska staništa.

Pojedina su zaštićena na nacionalnoj razini. Na dodacima Direktive o staništima koja je vezana na europsku ekološku mrežu NATURA2000, nalaze se sva šumska staništa, amfibijska staništa, prirodne eutrofne vode, nizinske košanice i hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke.