Stanje sigurnosti na području Kutine u 2019. – zadovoljavajuće

 Na prošloj sjednici Gradskog vijeća načelnik Policijske postaje Kutina, Predrag Fitnić, izvijestio je vijećnike na on line sjednici o stanju sigurnosti na području Grada Kutine za 2019. godinu.  
 Prošle godine počinjeno je 259 kaznenih djela, a najveći se broj odnosi na kaznena djela iz domene kriminaliteta drogama.
  Tijekom 2019. provedeno je niz kriminalističkih istraživanja gdje je utvrđeno počinjenje neovlaštene proizvodnje i prometa droga, otkrivena je prodaja od strane nekoliko skupina što je rezultiralo sa 86 kaznenih djela zapljene.
 Kaznena djela Općeg kriminaliteta smanjena su sa 103 na 91 odnosno za 11,7%, a povećana je i razriješenost kaznenih djela sa 21,4% na 79,1%, što je iznad državnog prosjeka, ističe Predrag Fitnić. Teške krađe su smanjene su sa 34 na 23 kaznena djela. I kod općeg kriminaliteta dinamika razrješenosti je veća za 38,7 % nego prethodnih godina. Broj krađa se smanjio, te ih je bilo samo 19 u prošloj godini, a njihova je razrješenost veća za 50%.  Smanjen je i gospodarski kriminalitet, dok su povećana djela na štetu djece i maloljetnika sa 32 na 58, a najviše se radi o prijetnjama. Zabilježeno je i 5 kaznenih djela kibernetičog kriminaliteta
 Prekršaji su nešto povećani za 7,4% odnosno sa 216 na 232, a kršenje javnog reda povećano je za 61%, odnosno sa 36 na 58 djela što se najviše odnosi na viku i galamu.
  Temeljem navedenih pokazatelja iz izviješća, načelnik PP Kutina Predrag Fitnić zaključio je kako je stanje sigurnosti na području Kutine u 2019. bilo zadovoljavajuće, te kao dobar trend izdvojio značajno povećanje razrješenosti kaznenih djela i prekršaja.