UZP – priopćenje za javnost o prikupljanju otpada

Udruga za zaštitu potrošača Grada Kutine priopćenjem za javnost oglasila se u povodu posljednje, 18. sjednice Gradskog vijeća Kutine na kojoj je sudjelovao i njihov predsjednik Zlatko Bosak. Teme koje su ih zanimale su način isporuke i uvjeti prikupljanja komunalnog otpada u Gradu Kutini o kojima se govorilo tijekom posljednje sjednice Gradskog vijeća. O ovoj temi javnosti su se obratili priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:


Predmet: 18. sjednica GV Grada Kutine – primjedbe i prijedlozi UZP Kutina način i uvjete isporuke JU prikupljanja MKO i BKO u Gradu Kutini

UZP Kutina pozdravlja odluku Gradskog vijeća Grada Kutine o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge (JU) prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO), prema kojoj se ukida nezakonita praksa naplate najmanje 1 odvoza MKO čak ako se on i nije dogodio, na što smo uporno ukazivali, kao i preuzimanje obveze plaćanja dijela cijene usluge od strane Grada Kutine za korisnike slabijeg imovinskog statusa, sukladno kriterijima utvrđenim Odlukom o socijalnoj skrbi na području Grada Kutine, ali drži ove dvije promjene uvjeta isporuke JU nedovoljnima!

Naime povodom 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine UZP Kutina pripremila je detaljnu raščlambu uvjeta isporuke JU prikupljanja MKO i BKO, uključivo i cijene usluge, te u vidu dopisasvoje primjedbe i prijedloge dostavila svim gradskim vijećnicima, Gradonačelniku i pročelniku UO za gospodarstvo, sa zamolbom da se najozbiljnije razmotre svi izloženi argumenti, shvate štetne posljedice prethodno donesenih odluka, kao i opravdana uznemirenost i revolt naših sugrađana, te da se prihvati činjenica da sustav gospodarenja otpadom kakav trenutno imamo boluje od mnogih slabosti, nepotpun je i neodrživ, budući da ne ostvaruje temeljni smisao i ciljeve Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO) i drugih podzakonskih akata sadržane u načelu ‘onečišćivač plaća’ te načelu ‘poticajnosti’, a uz to je nepravičan i socijalno neosjetljiv!

Sudeći prema razmjerno niskoj kvaliteti i površnosti rasprave po točkama dnevnog reda koje se tiču sustava zbrinjavanja komunalnog otpada, razvidno je da većina vijećnika nije ušla u meritum problema, tako da se pitamo jesu li uopće svi pročitali navedeni dopis!? Zbog toga i ne čudi da su gotovo sva povezana izvješća i predložene odluke prihvaćene jednoglasno, uostalom kao i prije nešto više od godinu dana, tako da ispada da sustav funkcionira besprijekorno, nasuprot općem dojmu u javnosti i reakcijama ogorčenih korisnika JU!

Predstavnici davatelja usluge Eko Moslavine d.o.o. i dalje pokazuju visok stupanj ravnodušnosti prema problemima i potrebama korisnika usluge, kao i izostanak empatije prema najranjivijim skupinama potrošača, a to su starije i nemoćne osobe s najnižim mirovinama. S druge strane, na pitanje mogu li se troškovi poput 2/3 troškova nabave službenog osobnog automobila (90 tis. kuna) i sponzoriranja sportskog kluba (35 tis. kuna) smatrati ‘troškovima funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom’, koji se pokrivaju kroz naplatu (neuobičajeno visokog op.p.) fiksnog dijela cijene obvezne minimalne javne usluge (CMJU), odgovoreno je da je korištenje privatnog automobila u službene svrhe po uzoru na bivšeg direktora tvrtke skuplje, dok se za sponzoriranje sportskih klubova lakonski ustvrdilo da u tomu ne vide problem ‘jer im zakon to omogućuje’!? Iz izlaganja podnositelja izvješća razvidno je da su dosadašnji rezultati postignuti uvođenjem novog sustava gospodarenja komunalnim otpadom, sukladno zakonu (ZOGO), unatoč svim naporima davatelja usluge i JLS-e te drastičnom povećanju cijena slabi, kao i da zacrtani ciljevi u smanjivanju MKO odloženog na komunalno odlagališe nisu ni izbliza postignuti, niti je realno očekivati da će se to uskoro dogoditi, tako da je već sada izvjesno da će Grad Kutina zbog toga Fondu (FZOEU) narednih godina morati plaćati tzv. ‘poticajnu naknadu za smanjenje količine MKO’ zbog prekoračenja granične mase odloženog MKO!

Ogroman problem i opterećenje za sustav koji je još u razvoju predstavljaju tzv. divlja odlagališta otpada u prirodi i okolišu, čija je sanacija iznimno skupa, a također i neovlašteno odlaganje otpada po tuđimspremnicima i uz njih, kao i na javnim površinama u gradu. Evidentno je da je broj evidentiranih korisnika oveJU (6.388) značajno manji od broja obveznika komunalne naknade (oko 8,5 tis.), što upućuje na zaključak da je dio korisnika izvan sustava te da upravo oni na neodgovarajući način odlažu svoj kućni otpad. Njihovimidentificiranjem i uključivanjem u sustav povećat će se prihodi davatelja usluge te stvoriti preduvjeti za daljnjirazvoj sustava i moguće smanjenje cijene usluge! Apeliramo na sve korisnike usluge da daju osobni doprinos razvoju sustava dosljednom primjenom propisanog načina odvajanja i odlaganja kućnog otpada, ali i osobnim pozitivnim primjerom i utjecanjem na one sugrađane koji taj sustav ne koriste na zadovoljavajući način, bilo iz neznanja ili zbog nehaja!

18. sjednici GV-a Grada Kutine nazočio je i predsjednik UZP Kutina Zlatko Bosak, kojemu je na kraju omogućeno i izravno obraćanje Gradskome vijeću! Imajući razumijevanje prema vijećnicima obzirom na dugo trajanje sjednice i opsežan dnevni red, predstavnik Udruge potrošača uzdržao se od uključivanja u samu raspravu, tim prije što su naše primjedbe i prijedlozi sistematizirani i u međuvremenu dostavljeni svim vijećnicima u vidu spomenutog dopisa, ali je upozorio na odredbu Zakona o zaštiti potrošača (čl. 25. st. 2) prema kojoj JLS-e mora ‘odluke koje se tiču prava i obveza potrošača JU donositi nakon mišljenja savjetodavnog tijela’, a to je Savjet potrošača JU Grada Kutine (SPJU) koji se po ovom pitanju nije sastajao! Nakon pojašnjenja Gradonačelnika Zlatka Babića kako će se SPJU (u obnovljenom sastavu op.p.) sazvati povodom Prijedloga uvjeta isporuke JU od strane davatelja, a na temelju dotične odluke Gradskog vijeća, Bosak je pozvao sve koji donose odgovarajuće odluke, od odbora GV-a, preko pročelnika nadležnih upravnih odbora, do Gradonačelnika, da ubuduće na vrijeme uključe Udrugu potrošača i sam SPJU u raspravu, što će zasigurno rezultirati kvalitetnijim sagledavanjem određene teme, osobito s aspekta potrošača – korisnika JU, a na kraju i kvalitetnijim odlukama, tim prije što se tijekom same rasprave na GV-u teško može razviti meritorna rasprava i utjecati na eventualnu naknadnu promjenu sadržaja odluka kako su predložene.

UZP Kutina drži da su donesene izmjene i dopune uvjeta isporuke JU prikupljanja MKO i BKO nedovoljne, ali ih pozdravlja kao prvi korak u kontinuiranom unaprjeđivanju sustava na način da on postane pravičan, nediskriminirajući i poticajan za većinu korisnika, uz punu primjenu zakonskog načela ‘onečišćivač plaća’, ali također učinkovit i održiv! Zbog toga ćemo i dalje ustrajati u našem djelovanju po ovom pitanju, uz inzistiranje na međusektorskoj suradnji s Gradom Kutina i davateljem usluge Eko Moslavina d.o.o., nastojeći zastupati prava i interese potrošača ove javne usluge te ih okupljati, organizirati i predvoditi u njihovom zajedničkom nastupu na tržištu!

Za UZP Kutina:

Dipl. ing. el. Zlatko Bosak,

Predsjednik Udruge.

Dodatak:

Dopisom upućenim Gradskom vijeću Grada Kutine, Gradonačelniku, pročelniku UO za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj te Savjetu potrošača JU Grada Kutine, povodom 18. sjednice Gradskog vijeća održane 28. ožujka 2019. god., UZP Kutina traži promjene uvjeta isporuke JU prikupljanja MKO i BKO kako slijedi:

1. da se umanji ovakvo drastično poskupljenje usluge i cijene dovedu u sklad s onima u okruženju, na način da se pronađu druga rješenja za pokriće negativnih financijskih učinaka loših poslovnih odluka bivših uprava, čiju je odgovornost potrebno utvrditi i sankcionirati, umjesto da se sve prebacuje na leđa građana – korisnika JU;

2. da se preispita struktura cijene usluge, uz obavezno umanjenje fiksnog dijela cijene za minimalnu

javnu uslugu (MJU), čiji je udio u ukupnoj cijeni čak 81-95%, uz eventualno povećanje varijabilnog dijela po 1 pražnjenju spremnika, koji trenutno ionako ne pokriva troškove preuzimanja, odvoza i obrade predanog MKO, tako da sada razmjerno najveću cijenu plaćaju oni koji proizvode najmanje otpada, a to su u pravilu staračka kućanstva i samci, ali i oni korisnici koji savjesno postupaju s kućnim otpadom, odvajajući iskoristive kategorije otpada (papir, plastiku, staklo, metal, tekstil i dr.) i kompostirajući odvojeni BKO te na taj način smanjujući količine predanog MKO, odnosno troškove poslovanja davatelja usluge i ukupno optrećenje sustava;

3. da se promijeni način izračuna cijene usluge, čije su sve sastavnice ‘paušalnog karaktera’, od previsokog fiksnog dijela cijene za osnovnu uslugu, preko jedinične cijene za 1 pražnjenje spremnika, koja ne ovisi o količini stvarno predanog otpada, nego se paušalno naplaćuje ukupan ‘zakupljeni volumen’ spremnika, neovisno o njegovoj popunjenosti, do fiksne naknade za ‘razvoj sustava‘ neovisno o broju pražnjenja spremnika i opterećenju sustava, tako da krajnja cijena ponajmanje ovisi o stvarnoj količini predanog otpada, čime se ne ispunjava zakonsko načelo ‘onečišćivač plaća’, kao niti načelo poticajnosti za korisnike da smanjuju količine predanog MKO izdvajanjem koristnog otpada iz MKO te tako utječu na umanjenje krajnje cijene JU; također da se neizostavno prekine s nezakonitom praksom naplate 1 odvoza čak i ako se on nije dogodio!

4. da se isporučuje cjelovita usluga, koja sukladno zakonu, podrazumijeva preuzimanje na mjestu obračuna odvojenih ne samo BKO, papira i plastike, kao što je trenutno slučaj, nego i stakla i metala, uzmoguću manju učestalost, umjesto da se korisnike upućuje da ove kategorije otpada sami razvoze poodređenim lokacijama u gradu;

5. da se osigura veći stupanj pravičnosti i socijalne osjetljivosti na način da se osim ‘korisnika stalne socijalne pomoći’ umanjenje cijene JU korištenjem manjeg spremnika (od 60 l) omogući i samačkim kućanstvima (1 član kućanstva), kao i staračkim kućanstvima (do 2 člana kućanstva iznad određene granice životne dobi), tim prije što njima veći spremnici nisu niti potrebni te trenutno plaćaju neiskorišteni volumen; također, da se odgovarajuća umanjenja cijene JU za socijalno ugrožene korisnike, nezaposlene, stare i nemoće, trajno bolesne i osobe s invalidnošću, osiguraju temeljem odgovarajuće odluke Grada, koji će sredstvima proračuna subvencionirati određeni dio cijene usluge, budući da davatelj usluge nije socijalna ustanova, a zakon mu to niti ne dopušta;

6. da davatelj usluge uspostavi korektniji odnos prema korisnicima, osobito osobama ograničenih sposobnosti kretanja, na način da ih obiđe radi potpisivanja novih ugovora i dodatnog educiranja, kako ne bi plaćali dio usluge koji ne koriste; da ne inzistira da se međusobni odnosi rješavaju isključivo osobnim dolaskom korisnika u sjedište davatelja; da se osiguraju dežurstva u sjedištu davatelja i nakon 15 sati, kao i da se educiraju vlastiti djelatnici, kako ne bi dolazilo do nesporazuma i sukoba s korisnicima (npr. Zbog ostavljanja odgovarajućeg broja vreća za odvojeni koristan otpad) uslijed proizvoljnih tumačenja vršitelja usluge na terenu;

7. da se očigledno manjkav i nepripremljen sustav što prije unaprijedi npr. zamjenom nepraktičnih a skupih pvc-vreća specijaliziranim kantama i zajedničkim spremnicima za otpad; uspostavom bolje pokrivenosti područja pružanja usluge ‘zelenim otocima’ i reciklažnim dvorištima; izgradnjom kompostirnice; instaliranjem linija za sortiranje stakla i metala; pronalaženjem tržišta za koristan otpad i sl. te da se davatelj usluge u međuvremenu uzdrži od prijetnji sankcijama korisnicima za eventualne propuste u korištenju (manjkavog) sustava, a osobito od primjene visokih novčanih kazna ‘nakon dobivena 2 žuta kartona’, sve dok prethodno ‘ne pospremi u vlastitom dvorištu’!