Novi pilot projekt Eko Moslavine

Do kraja 2018. godine, radnici Eko Moslavine su izvlačili spremnike s MKO iz spremišta i natrag ih vraćali jer broj pražnjenja spremnika nije utjecao na konačnu cijenu usluge. Početkom 2019. godine, provedbom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, korisnicima usluge pružena je mogućnost da sami odluče hoće li na dan odvoza otpada iznijeti spremnik na pražnjenje ili neće, o čemu će ovisiti konačna cijena usluge.
Zbog te promjene u iznošenju spremnika došlo je do brojnih pritužbi korisnika usluge uz objašnjenje da im je teško izvući spremnik iz spremišta zgrade.

Eko Moslavina d.o.o., a na prijedlog predstavnika suvlasnika zgrade u ulici K.P.Krešimira IV. brojevi 27,29,31,33,35,37,39,41,43 i Kolodvorska ulica brojevi 28,30, predlaže provedbu pilot projekta u trajanju od dva mjeseca od 15.05.2019. do 15.07.2019., samo na navedenim adresama.

Eko Moslavina d.o.o. poziva predstavnike suvlasnika na navedenim adresama da se pisano izjasne prihvaćaju li sudjelovanje u projektu i prijedlog novog načina rada do 30.04.2019. godine.
Poslije toga, do 10.05.2019. godine moraju potpisati izjavu o prihvaćanju sudjelovanja u projektu. (i priložiti kopiju zapisnika)

Projektom predloženi način rada:

predstavnik suvlasnika mora:
– informirati suvlasnike i prirediti zapisnik koji će potpisati vlasnici stanova u natpolovičnoj većini stanara.Ako natpolovična većina izglasa onda to vrijedi za sve stanare i svaki potpisuje (zapisnik) da se obvezuje da će skidati lokot kada želi da davatelj usluge izvuče i isprazni spremnik te ga vrati u spremište. Zapisnik s potpisima dostaviti Eko Moslavini. Natpolovična većina se ne računa po broju stanara, nego po površinama koje predstavljaju ti stanovi. Predloženi način rada vrijedi za sve korisnike usluge.
– nabaviti i postaviti lokote u dogovoru s korisnicima (stanarima) koji stanuju u zgradi na sve zelene spremnike za miješani komunalni otpad.
– zadužiti korisnike spremnika za miješani komunalni otpad s ključem.

korisnik usluge mora:
– ukoliko želi odvoz sadržaja spremnika, na dan odvoza miješanog komunalnog otpada otključati i maknuti lokot sa spremnika za miješani komunalni otpad .
– ukoliko ne želi odvoz sadržaja spremnika, drži spremnik zaključanim.
– poslije pražnjenja, korisnik usluge mora opet staviti lokot na spremnik za miješani komunalni otpad.

davatelj usluge mora:
– radnici Eko Moslavine će spremnike za miješani komunalni otpad bez lokota izvući i isprazniti, te ih nakon toga vratiti u spremište.

Novi način rada moguće je uspostaviti samo pod uvjetom da svi spremnici u spremištu imaju lokote.
Eko Moslavina nije odgovorna za ostavljanje vreća s otpadom u spremnike dok su otključani ili ostavljanje vreća pokraj spremnika koje će radnici Eko Moslavine ostaviti u spremištu..

Ovisno o rezultatima projekta može se nastaviti s predloženim načinom rada, čak ga i proširiti na druge korisnike pod istim uvjetima, ako rezultati budu pozitivni.

Hodogram aktivnosti

30. 04. 2019. Pisano izjašnjavanje o prihvaćanju
sudjelovanja u pilot projektu
10.05. 2019. Do navedenog datuma potpisivanje Izjave s
Eko Moslavinom d.o.o. o prihvaćanju
sudjelovanja u projektu
15. 05. 2019. Početak provedbe projekta
15. 07. 2019. Završetak projekta
15. 08. 2019. Izvještaj o rezultatima provedbe projekta.
Dok se ne analiziraju rezultati projekta Eko Moslavina radi kao za vrijeme provedbe projekta

Direktor EKO MOSLAVINE d.o.o.
Adrijana Cvrtila, dipl.ing.