Tijekom vikenda zabilježeno deset požara na otvorenim prostorima

Priopćenje za javnost Policijske uprave sisačko-moslavačke

Od 15. do 18. ožujka na području naše Policijske uprave prijavljeno je deset požara na otvorenim prostorima, pet na području Petrinje, tri na području Kutine te po jedan na području Siska i Novske. Požari su izbili kao posljedica nekontroliranog spaljivanja trave, niskog raslinja i korova, a u jednom je nastala manja materijalna šteta. Dvije osobe, obje s kutinskog područja, prekršajno su prijavljene temeljem Zakona o zaštiti od požara.

Kako bi smanjili mogućnost izbijanja požara na otvorenim prostorima, podsjećamo na sljedeće:
• mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodiča i njihovih stupova, da ih plamen ili prelijetanje iskri ne mogu zahvatiti,
• tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala te je mjesto spaljivanja potrebno izolirati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara;
• spaljivanju granja i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara. Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijeva¬njem vodom, smije napustiti to mjesto;
• zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću;
• zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem;
• ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu ili javnu vatrogasnu postrojbu, neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja.