Odluka o dodijeli stipendija studentima s područja Grada Kutine

Na temelju članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine“ Grada Kutine br. 6/09, 3/13 i 4/13- pročišćeni tekst i 2/18 i 4/18- pročišćeni tekst) i članka 19. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Kutine („Službene novine“ Grada Kutine br. 11/18), gradonačelnik Grada Kutine donosi sljedeću

O D L U K U

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA KUTINE

Članak 1.

Ovom odlukom, a temeljem prijedloga Povjerenstva za dodjelu stipendija (KLASA: 604-01/18-01/1 URBROJ: 2176/03-07-01/1-19-8), utvrđujem da će se u akademskoj godini 2018./2019 dodijeliti stipendije studentima s područja Grada Kutine.

Članak 2.

Odobrava se dodjela stipendija za akademsku godinu 2018./2019. sljedećim studentima:

1. Ena Škreblin, M. Trnine 26, Kutina

2. Benjamin Schwirtlich, Bana J. Jelačića 7, Kutina

3. Lucija Tomac, Kralja Zvonimira 33, Kutina

4. Dora Miklić, M. Lovraka 24, Kutina

5. Dino De Bona, J. Badalića 55, Kutina

6. Marin Gobac, Kutinska ciglenica 31, Kutina

7. Mario Stojaković, M. Gupca 84 , Kutina

8. Gabrijela Rošić, P. Zrinskog 3, Husain

9. Petra Jeger, J. Badalića 41, Kutina

10. Marta Rendulić, S. Radića 75, Kutina

11. Sara Lukes, F. K. Frankopana 2, Kutina

12. Karlo Novak, Ulica kneza Višeslava 6, Kutina

13. Filip Novak, Ulica kneza Višeslava 6, Kutina

14. Petra Matejaš, Zagorska 38, Repušnica

15. Sara Škarica, Goilska 68, Kutina

Članak 3.

Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja.

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

KLASA: 604-01/18-01/1

URBROJ: 2176/03-07-01/01-19-09

Kutina, 29. siječnja 2019.godine

Gradonačelnik :

Zlatko Babić, dipl. ing