Uskoro s radom počinje reciklažno dvorište u Velikoj Ludini

Reciklažno dvorište u Velikoj Ludini dobilo je Uporabno dozvolu te će početi s radom u petak 1. veljače. Građani s područja Općine Velika Ludina odvojeni otpad u reciklažnom dvorištu besplatno će moći odlagati svakog radnog dna od 7 do 17 sati.

Glavna funkcija reciklažnog dvorišta je odvojeno sakupljanje otpada i njegovo privremeno skladištenje. Reciklažno dvorište je prostor u kojem se prikuplja, sortira i privremeno skladišti otpad i predstavlja prvu stepenicu u procesu recikliranja (svaki postupak oporabe, kojima se otpadni materijal prerađuje u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu, osim u energetske svrhe). Stoga postojanje reciklažnog dvorišta na određenom području u svakom slučaju pozitivno utječe na povećanje stope recikliranja otpada kako na lokalnoj tako i na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Izgradnja reciklažnog dvorišta na području općine Velika Ludina imati će pozitivan utjecaj u procesu održivog gospodarenja otpadom jer će doprinijeti da se znatna količina posebnih vrsta otpada ne odlaže kao do sada na odlagališta otpada nego da bude odvojeno prikupljena te zaprimljena unutar reciklažnog dvorišta poštujući svu zakonsku regulativu. Glavna funkcija reciklažnih dvorišta i je da se smanji količina otpada koji će biti direktno odlagan na odlagališta u obliku miješanog komunalnog otpada na način da se izvrši njegovo odvojeno prikupljanje i selekcija kako bi se u što većoj mjeri mogao pripremiti za proces ponovne uporabe, recikliranja (oporaba) itd.
Također, bolja informiranost građana o važnosti odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, obavještavanjem stanovnika na području općine Velika Ludina da će realizacijom projekta na svom području imati reciklažno dvorište te moći predati otpad bez naknade doprinijet će održivom gospodarenju otpadom i unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom jer će se problematični otpad, glomazni otpad i druge sastavnice komunalnog otpada manje odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad ili nepropisno odbacivati u okoliš.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
www.strukturnifondovi.hr

RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINE VELIKA LUDINA
27.10.2017. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda za građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Velika Ludina; referentni broj Ugovora: KK.06.3.1.03.0035
24.01.2018. potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini; referentni broj Ugovora: JPF.2017.-3.320.
Detaljne informacije o projektu dostupne su na stranicama Općine Velika Ludina
www.opcina-vludina.hr

Lokacija reciklažnog dvorišta nalazi se u Velikoj Ludini, Zagrebačka ulica, Poslovna zona II (k.č.br. 407/5, k.o. Vidrenjak)

Ukupna vrijednost projekta: 2.345.593,87 kuna
Bespovratna sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike i
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 1.993.754,78 kuna
Bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova Europske unije: 246.287,36 kuna

Provodit će se informativno-obrazovne aktivnosti o važnosti sprječavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom na području Općine Velika Ludina, kroz radionice namijenjene svim građanima Općine Velika Ludina. Tako je jučer u Velikoj Ludini održana i prva radionica s građanima.

U reciklažnom dvorištu će uz plato za odlaganje glomaznog i opasnog otpada biti postavljeni i kontejneri za odlaganje ostalog otpada.
a) kontejner za staklo 5 m3
b) kontejner za drvo 5 m3
c) kontejner za stiropor 5 m3
d) kontejner za kablove 5 m3
e) kontejner za limenke 5 m3
f) kontejner za metal i čelik 5 m3
g) kontejner za folije 5 m3
h) kontejner za akumulatore 1000 l
i) kontejner za pijesak i sol 320 l
j) kontejner za tekstil 5 m3
k) kontejner za medicinski otpad 1000 l
l) kontejner za stare baterije 5 m3
m) kontejner za boje i lakove
n) kontejner za komunalni otpad
o) kontejner za odlaganje floroscentnih cijevi
p) spremnik za zauljeni otpad 1000 l
q) kontejner za papir 10 m3
r) kontejner za gumu 10 m3
s) kontejner za plastiku 10 m3
t) kontejner za bijelu tehniku 10 m3
u) spremnik motornog ulja 1000 l
v) spremnik jestivog ulja 1000 l

Kontejner za FOLIJE preimenovan u „AMBALAŽA KOJA SADRŽI OSTATKE OPASNIH TVARI ILI JE ONEČIŠĆENA OPASNIM TVARIMA“

Kontejner za PIJESAK I SOL preimenovan u „DETERDŽENTI“