Sjednica GV Popovače

Gradsko vijeće Grada popovače je na 18. sjednici održanoj 23. studenog usvojilo I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Popovače za 2018.g.

Obrazlažući prijedlog prvog rebalansa ovogodišnjeg Proračuna, gradonačelnik Josip Mišković naglasio je kako je jedan od osnovnih razloga potrebnog poravnanja sredstava dio projekata koji prilikom usvajanja Plana koncem prošle za 2018. godinu Grad nije mogao predvidjeti. „Realizacija pak nekih projekata premašila je predviđene iznose što je također potrebno poravnati. Značajne izmjene učinjene su u pogledu novog modela financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem kojeg su ostvarena značajna sredstva Fiskalnog izravnanja državnog proračuna od poreza i prireza za dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti, a što također nije bilo planirano u tolikom iznosu u prvotnom planu Proračuna. Riječ je o puno izdašnijoj državnoj potpori od dosadašnjih kompenzacijskih mjera, pa će tako Grad Popovača od ovih sredstava do kraja godine uprihodovati čak 11,5 milijuna kuna što je daleko premašilo naša očekivanja u tom smislu. Dio planiranih, a neostvarenih proračunskih sredstava odnosi se na one projekte za koje smo potpisali ugovore o sufinanciranju iz domaćih i EU fondova, ali njihova provedba još nije krenula pa samim time niti financijske potpore”- naglasio je gradonačelnik te zaključio da realni prihodi Grada Popovače sada, ne uzimajući u obzir potpore iz fondova, iznose oko 42 milijuna kuna.
U okviru Aktualnog sata 18. sjednice vijećnici su izrazili pitanja vezana za početak rada zimske službe, ostvarene potpore kao i planirane buduće projekte za nominaciju prema EU fondovima, izgradnju ograde oko Mjesnog groblja u Potoku, termin izbora za članove Vijeća mjesnih odbora, mogućnost saniranja udarnih rupa na cesti Potok- Okoli uoči njezine kompletne sanacije. Vijećnike je također zanimala dinamika aktivnosti na produžetku Ulice Julija Banderiera u Popovači te na projektu izgradnje nogometnog igrališta Voloder, a jedno od pitanja usmjereno je i na moguća razmišljanja o osnivanju vlastitog poduzeća koje bi vršilo poslove odvoza i odlaganja komunalnog otpada što trenutno obavlja Eko Moslavina. Upozorili su i na potrebu izgradnje ograde uz potok Voloderac pored igrališta u naselju Voloder, zatim potrebu bojanja linija na igralištima, uređenja dječjeg igrališta u Strušcu te sanaciju rupa na pješačkoj stazi kod groblja u Voloderu.