Natječaj za zakup poslovnog prostoru u Poduzetničkom inkubatoru Kutina – PUNK

Na temelju čl. 46. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/09. 3/13. 4/13- pročišćeni tekst i 2/18) te u skladu sa Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 2/16, 2/17 i 2/18) i Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18), Gradonačelnik Grada Kutine objavljuje dana 2.5.2019. sljedeće
NADMETANJE
za zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Kutina prikupljanjem pisanih ponuda

Predmet nadmetanja je davanje u zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Kutina, Hrvatskih branitelja 2, Kutina, u prizemlju objekta izgrađenog na k.č.br. 3710 u k.o. Kutina sukladno grafičkom prikazu raspoloživog poslovnog prostora (Prilog I), i to malim i srednjim poduzetnicima (MSP) prema definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

U okviru zakupa zakupnik ima pravo na korištenje zajedničkih prostora inkubatora kao što je skype soba, print sobe, zalogajnice, hodnika te sanitarnog čvora bez naknade. Raspoloživa oprema i namještaj daje se na korištenje bez naknade i uključuje: radni stol, stolice, ormari, računalo sa predinstaliranim Windowsima i MS Office, miš, tipkovnica, Web kamera, A3 pisač.
Zakupnicims je osigurana mogućnost korištenja multifunkcionalnog uređaja za scaniranje, printanje, kopiranje pri čemu se kopiranje i printanje može koristiti uz naknadu nastalih troškova.
Zakupnik može koristiti sljedeće programe bez naknade: ARCHICAD, ARTLANTIS RENDER, NANOCAD, COREL DRAW GRAPHICS SUITE, ADOBE CREATIVE CLOUDS FOR TEAMS PHOTOSHOP.
U okviru zakupa ureda i svake radne jedinice zakupnik ima pravo na korištenje dvorane za sastanke u trajanju od 1h jednom mjesečno te korištenje HUB dvorane u trajanju od 1h jednom godišnje.

Poslovni prostor koji se daje u zakup:

UREDI
Ured 3 – 9,00m2
Ured 4 – 5,85m2
Ured 5 – 12,10m2

Početni iznos mjesečne zakupnine (uredi) po prostoru koji se daje u zakup iznosi 90,00 kn/m2 + PDV. Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

LOKALI
Obrt 1 – 10,00m2
Obrt 2 – 11,30m2
Obrt 3 – 11,55m2

Lokali su namijenjeni prvenstveno subjektima koji svoje usluge nude građanima (tapetar, staklar, krojač, postolar, servisne usluge) te će takvi subjekti imati prednost prava zakupa.

Početni iznos mjesečne zakupnine (lokali) po prostoru koji se daje u zakup iznosi 85,00 kn/m2 + PDV. Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

HUB

U zakup se daje 23 radnih jedinica. Svaka radna jedinica predstavlja 1/29 poslovnog prostora HUB-a (5,13m2) koja se daje u zakup, a koje sadrži radni stol sa stolicom i opremom.

Početni iznos mjesečne zakupnine (radne jedinice) po prostoru koji se daje iznosi 441,00 kn + PDV. Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Poslovni prostori daju se u zakup na vrijeme od min. 6 mjeseci do maksimalno 36 mjeseci s mogućnošću raskida prije isteka ugovorenog roka zbog nastanka razloga od interesa za Grad Kutinu.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

Poslovni prostor se daje u stanju u kakvom se nalazi, a zakupnik snosi troškove uređenja prostora za obavljanje utvrđene djelatnosti, režijske troškove, komunalnu naknadu i solemnizaciju ugovora o zakupu. Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio ili su prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.

Zakupnik je dužan ishoditi od zakupodavca suglasnost prije započinjanja bilo kakvih radova vezanih uz adaptaciju i rekonstrukciju poslovnog prostora koji prelaze okvire redovnog održavanja te po okončanju radova dužan je dostaviti troškovnik ovlaštenog izvođača radova za namjeravane radove ili na drugi način dokazati visinu ulaganja.
Zakupnik koji ulaže vlastita sredstva u sanaciju poslovnog prostora, neophodnog za obavljanje djelatnosti, a ne radi se o tekućem održavanju, svoje odnose sa zakupodavcem, vezane za sanaciju prostora uredit će posebnim ugovorom.

Nadmetati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje na račun Grada Kutine IBAN HR332340009-1822000008, uz poziv na broj: 68 7706 – OIB uplate iznos jamčevine od 1000,00 kn i preslik naloga o plaćanju jamčevine, dostave uz ponudu. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Kutini i Republici Hrvatskoj. Takve ponude će biti isključene.

Prvenstveno pravo zakupa ostvaruju hrvatski invalidi Domovinskoga rata, razvojačeni hrvatski branitelji, članovi obitelji hrvatskih branitelja i civila poginulih, zatočenih ili nestalih i udruge invalida domovinskoga rata i druge udruge za koje to odredi ministar rada i mirovinskog sustava. Navedenim osobama koje sudjeluju u natječaju bit će pisanim putem omogućeno ostvarenje prvenstvenog prava na sklapanje ugovora o zakupu na način da prihvate najpovoljniju ponudu na natječaju u roku od 3 (tri) dana od dana dostave te obavijesti. Navedene osobe mogu ostvariti pravo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe i ako do sada to pravo nisu ostvarivali.
Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
a) ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta (za pravne osobe), OIB i brojem telefona za kontakt
b) preslik osobne iskaznice (ili domovnice) i obrtnice za fizičke osobe (kojom se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora), odnosno za pravne osobe- presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojeg je vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena ovim natječajem
c) potvrdu Upravnog odjela za financije o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Kutini
d) potvrdu Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
e) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama
f) dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (može preslika)
g) dokaz kojim osobe iz st. 1. čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dokazuju svoj status, zajedno sa rješenjem uvjerenja Republičkog fonda MIORH da ne koriste mirovinu ostvarenu na osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji- a u svezi ostvarivanja prava prvenstva na natječaju
h) Izjava o razvrstavanju poduzetnika (OBRAZAC 1)

Ako najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od dana dostave odluke o odabiru, bez opravdanog razloga ne potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora te se odabire drugi najpovoljniji ponuditelj koji udovoljava svim uvjetima natječaja ili se natječaj poništava.

Zakupnik se uvodi u posjed po potpisivanju ugovora o zakupu, te je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 30 dana od dana uvođenja u posjed.

Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od zaključenja ugovora i (ili) ne preuzme poslovni prostor odmah po potpisivanju ugovora, odnosno u roku od 30 dana po primopredaji prostora ne počne s obavljanjem djelatnosti. Ostalim ponuditeljima koji nisu uspjeli u natječaju jamčevina se vraća najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave odluke o izboru, bez prava na kamatu.
Grad Kutina pridržava pravo u bilo kojem trenutku odustati od provođenja natječajnog postupka i istoga poništiti.

Uređenje i opremanje poslovnog prostora koji je predmet ovog nadmetanja sufinancirao se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici sa adresom ponuditelja i sa naznakom “PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – ne otvarati -” na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.
Rok za dostavu ponuda je 15.5.2019. (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave natječaja u Večernjem listu. Natječaj se istoga dana objavljuje i na web stranicama Grada Kutine i Oglasnoj ploči Grada Kutine. Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati.
Ugovor o zakupu sklopit će se kao ovršna isprava, a na trošak zakupnika.
U slučaju neispunjenja obveza od strane najpovoljnijeg ponuditelja, smatrat će se da je isti odustao od potpisa ugovora o zakupu te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Otvaranje ponuda nije javno.