Eko Moslavina korisnicima šalje izjave-ugovore o korištenju usluge

Eko Moslavina na svojoj Facebook stranici obavijestila je korisnike usluge odvoza komunalnog otpada o novim Izjavama-Ugovorima o korištenju usluge. O tome i promjeni cijene građani će imati priliku izravno razgovarati sa predstavnicima Eko Moslavine u srijedu 11. listopada u 18 sati u Arcusu kada su zakazani  Kvartovski razgovori 3.


Obavijest iz Eko Moslavine:EKO MOSLAVINA d.o.o. će sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) i Odlukama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, započeti s dostavom na kućne adrese korisnika po dva primjerka Izjave o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Izjave ujedno vrijede kao Ugovor između EKO MOSLAVINE d.o.o. i pojedinog korisnika usluge.

Svim korisnicima usluge dostavit će se Izjave s podacima iz evidencije naše baze podataka, gdje građani provjeravaju navedene podatke te se tom izjavom očituju o točnosti podataka ili dostavljaju ispravne podatke. U Izjavi je bitno očitovanje da li žele i imaju li potrebu za uvođenje odvoza biootpada ili će ga sami kompostirati. Nakon što se svi ti podaci obrade, nama će biti poznat broj korisnika usluge koji su se izjasnili za korištenje usluge odvoza biorazgradivog otpada, koji će se odvojeno prikupljati i odvoziti jednom tjedno. Odvoz biootpada poskupljuje cijenu odvoza za fizičke osobe i za pravne osobe, a cjenik javne usluge prilog je uz Izjave tako da prilikom potpisivanja Izjave korisnici imaju sve podatke.