Grad Popovača unapređuje sustav odvajanja otpada

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Specifičnog cilja 6.1. – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to: otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada. Jedini prihvatljivi prijavitelj je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ime 407 jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes i ispunile uvjete za ovaj projekt, a među kojima je i Grad Popovača.
Sukladno tome, ovih dana isporučena su 24 spremnika za otpadnu plastiku i otpadni papir i karton, koji će biti postavljeni na lokacijama stambenih zgrada i Mjesnih odbora na području Grada Popovače, pojasnio je gradonačelnik Popovače Josip Mišković.

Mišković je dodao kako je u tijeku nabava kanti za biootpad, koje bi prema saznanjima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do građanstva trebale doći u proljeće slijedeće godine. „Na taj način će se steći uvjeti da se razvrstavanje otpada na kućnom pragu što lakše obavlja“ – zaključio je Mišković.

„U narednom razdoblju Grad planira nabaviti i kamion za sakupljanje otpada te zaposliti potreban broj djelatnika kako bi Komunalni servisi Popovača bili spremni za preuzimanje kompletnog zbrinjavanja otpada na području Grada,što se očekuje tokom slijedeće godine, a sve u dogovoru s tvrtkom Eko Moslavina koja trenutno pruža tu uslugu“ – poručio je gradonačelnik Popovače Josip Mišković.