Gradski vijećnici Popovače donijeli Odluku o samostalnom prikupljanju komunalnog otpada

Gradsko vijeće Grada Popovače u četvrtak 3. ožujka održalo je svoju 8. sjednicu.  Nakon aktualnog sata u kojem su vijećnici ukazali na niz komunalnih problema, ali i upitali gradonačelnika o određenim investicijama, te pružanju pomoći izbjeglicama iz Ukrajine, usvojen je i Zapisnik s prošle sjednice.

U nastavku, predstavnica Knjižnice i čitaonice Popovača Sanja Mišković vijećnicima je predstavila Financijsko izvješće te Izvješće o radu za 2021.godinu. Tom prilikom istaknula je kako je ova ustanova pozitivno poslovala te je sukladno financijskim sredstvima realizirala određene programe, među kojima su svakako najznačajniji nabava knjižne građe, promocije, predavanja,  te animacijsko-kulturni događaji. Napomenula je i kako dio aktivnosti, posebice onaj vezan uz dječje pričaonice, nije bio kontinuirano održavan zbog pandemije, a zbog istog razloga nije održan ni jednodnevni izlet „Busom do kulture“. Izvješća su nakon rasprave jednoglasno usvojena.

Potom je ravnateljica Knjižnice i čitaonice Popovača Ivana Vlašić vijećnicima predstavila Plana i programa rada za 2022.godinu istaknuvši kako je donošenje ovog dokumenta ove godine nešto kasnije zbog promjene ravnateljice. Uz nabavu knjižne građe, izleta „Busom do kulture“, pričaonica, radionica, promocija, izložbi i predstava planira se i čitav niz novih aktivnosti poput „Prve tri su najvažnije“, „Noć s Andersenom“, „Najljepša priča Grada Popovače“ i „Male slobodne knjižnice“. Plan i program također je usvojen jednoglasno, a jednoglasno su vijećnici dali i Suglasnost na Statut Knjižnice i čitaonice do čije je izmjene došlo zbog tehničkih razloga.

U nastavku gradonačelnik Josip Mišković predstavio je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Popovače. Pojasnio je kako je riječ o usluzi sakupljanja putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz te predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu. Prikupljat će se miješani komunalni otpad, biootpad,  reciklabilni komunalni otpad te glomazni otpad.  Strukturu cijene javne usluge čini zbroj cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

„Ono što građane najviše zanima to je cijena, te u ovom času mogu reći da će biti niža za većinu, kako građana tako i gospodarskih subjekata. Radili smo nekoliko analiza, a glavna ideja s kojom smo krenuli je da ljudi koji razvrstavaju i imaju manje otpada, imaju manju cijenu. Cijena za korisnike koji samostalno kompostiraju biootpad umanjena je za 38% što iznosi 49,60 kn + PDV, odnosno oko 57 kuna s PDV-om, dok će korisnici koji predaju i biootpad plaćati 52,00 kn + PDV, odnosno oko 59 kuna s PDV-om.“ – pojasnio je gradonačelnik.

Mješoviti i biootpad prikupljat će se jednom tjedno, a papir i plastika jednom mjesečno, a u cijenu od 57 kuna uključen je po jedan odvoz na mjesečnoj razini, dok će se odvoz svake sljedeće kante plaćati po 8 kuna. „Na ovaj način vjerujem da ćemo stimulirati naše građane na odvojeno prikupljanje otpada“- naglasio je gradonačelnik najavivši kako će svi građani uz ove kante mješoviti komunalni otpad koje su sada jedine kod njih, dobiti i kante za papir i plastiku, a iste će biti besplatne.  

Ova Odluka, kao i Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Komunalnim servisima Popovača, jednoglasno je usvojena, dok je Odluka o davanju suglasnosti Gradu Popovači za sklapanje kupoprodajnog ugovora o kupnji opreme za sakupljanje komunalnog otpada od Eko Moslavine d.o.o. naišla na različita razmišljanja vijećnika, te je na kraju usvojena s 8 glasova „za“, a „protiv“ su bila četiri prisutna vijećnika HDZ-a.

Kako je pojasnio gradonačelnik, nakon pokušavanja besplatnog preuzimanja opreme, a protiv kojeg su bili ostali suvlasnici Eko Moslavine, Grad Popovača „primoran“ je platiti opremu poput kanti za mješoviti otpad s pripadajućim čipovima, te kontejnerima po cijeni od 694.208,75 kn, a plaćanje se planira izvršiti u 2 rate,  polovica do 1.4., a druga polovica do 1.12.2022.godine.

Na neslaganje vijećnika naišlo je i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi koja obuhvaća smanjenje koeficijenata za obrazovne i zdravstvene ustanove.

„U ovom času nam je želja zbog nastalih problema vezanih uz pandemiju i ostalo, da olakšamo pojedinim ustanovama, tu prije svega mislim na NPB „Dr.Ivan Barbot“, Dom zdravlja i naše škole, da smanjenjem koeficijenta s 5 na 2 omogućimo da tu obavezu plate manje. Iako se ta komunalna naknada financira iz sredstava Proračuna RH i ona su osigurana, no, svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo i želimo pokazati da smo osjetljivi, posebice na zdravstvene ustanove, te smo pristupili ovom smanjenju.“ – pojasnio je gradonačelnik.

Odluka je usvojena s 10 glasova „za“, dok su vijećnici HDZ-a Hrvoje Vuić i Danijel Sučija bili „protiv“.

Posljednja je na dnevnom redu jednoglasno donesena Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – Ravnik. Riječ je o odvojku prema pogonu za preradu vode, te je nužno proglašenje nerazvrstanom cestom kako bi ona postala javna, odnosno kako bi poduzeće Moslavina d.o.o. dobila građevinsku dozvolu za trafostanicu koja je potrebna za daljnji tijek provođenja projekta Aglomeracije.