Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije

U Sisku je 31. srpnja održana završna konferencija projekta „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije“.

Kroz projekt, vrijedan ukupno gotovo 15 milijuna kuna, od čega je nešto više od 12 milijuna kuna bespovratnih sredstava EU, a ostatak su sredstva Sisačko-moslavačke županije, opremljeno je 118 timova primarne zdravstvene zaštite i izvedeni su infrastrukturni radovi na objektima triju domova zdravlja, u Sisku, Kutini i Petrinji.

Predstavljajući rezultate projekta župan Ivo Žinić je čestitao na izvrsno odrađenom poslu svima koji su sudjelovali u projektu. „Ukupna vrijednost projekta je Ukupno odobrena vrijednost Projekta je 14.870.226,45 kuna. Bespovratna sredstva iznose 12.124.736,87 kuna ili 81,54 % , a udio Sisačko – moslavačke županije 2.745.529,58 kn, odnosno 18,46 %. Projekt je provoden s ciljem doprinosa kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi na primarnoj razini zdravstvene zaštite kroz povećanje broja i kvalitete usluga te prilagodbi objekata osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, a njegova su okosnica nabava medicinske opreme i infrastrukturni radovi na objektima domova zdravlja. Ovim projektom Sisačko-moslavačka županija osigurava uvjete za kvalitetniji rad medicinskog osoblja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, povećava broj usluga prema korisnicima primarne zdravstvene zaštite, smanjuje broj uputnica u sekundarnu zdravstvenu zaštitu i osigurava pristup osobama s teškoćama u kretanju zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite“.

Projektom je financirana nabava opreme za ordinacije opće medicine, dentalne medicine, ginekologije i pedijatrije u iznosu od 8,5 milijuna kuna, infrastrukturni zahvati na objektima Domova zdravlja u Sisku, Kutini i Petrinji u ukupnom iznosu od 5,1 milijun kuna te troškovi neovisne financijske revizije projekta, promicanja horizontalnih politika EU, troškovi promidžbe i vidljivosti projekta, kao i troškovi upravljanja projektom.

U ime korisnika zahvalila je ravnateljica Doma zdravlja Sisak Ankica Grubišić. „Meni je pripala čast da se zahvalim Županiji i županu. Iako smo čekali tri godine, jer znamo koliko su složene i dugotrajne procedure, od pripreme, prijave do financiranja i izrade, projekt smo uspješno priveli kraju. No, u konačnici projekt nije dugo trajao s obzirom na to da je to da se odvijao u dvije faze, u prvoj  je nabavljena oprema, a u drugoj je rađena infrastruktura. U ime svih Domova zdravlja još jednom se zahvaljujem“.

U prvoj fazi projekta opremljeno je 118 timova primarne zdravstvene zaštite: od toga 90 timova primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i 28 timova koncesionara. Druga faza je uključila infrastrukturne radove, odnosno  prilagodbu građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, između ostalog: izgradnja lifta, kosih rampi, podiznih platformi, rekonstrukcija sanitarnih čvorova za osobe s invaliditetom, protuklizni podovi i zamjene vrata i stolarije. Kroz promidžba horizontalnih politika EU educirane su dvije zdravstvene djelatnice iz „Bobath“* koncepta (1 dr.med. i 1 fizioterapeut) Doma zdravlja Kutina, za rad u Centru za majku i dijete (HUNRBT), educirane su dvije zdravstvene djelatnice Doma zdravlja Sisak iz osnova palijativne skrbi (CEPAMET*), održane su dvije  edukacije o ravnopravnosti spolova i zabrani diskriminacije na radnom mjestu, te  informativna radionica o uspostavi palijativne skrbi u Sisačko-moslavačkoj županiji i Republici Hrvatskoj.

Sisačko- moslavačkoj županiji, kao nositelju ovoga projekta, u kojem su poboljšane uvjete za rad dobila tri Doma zdravlja, na ukupno 22 lokacije,  Dom zdravlja Sisak na deset, te Domovi zdravlja Kutina i Petrinja na po šest lokacija , zahvalila je Ankica Grubišić, ravnateljica Doma zdravlja Sisak. Ovim je projektom Sisačko-moslavačka županija osigurala povećanje broja i kvalitete usluga korisnicima zdravstvene zaštite na primarnoj razini, osigurala  pristupačnost osobama s invaliditetom i teškoćama u kretanju u domovina zdravlja, smanjila  upućivanja pacijenata na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite, osigurala kvalitetnije uvjeta za rad medicinskog osoblja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te povećala zadovoljstvo pacijenata kvalitetom i uslugama na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Projekt „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije“ proveden je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“ i financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.